Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verbrugge Adviseert!

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt ten behoeve van Verbrugge Adviseert, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70801797 alsmede al haar handelsnamen, hierna te noemen “Verbrugge Adviseert!”. In deze algemene voorwaarden geldt als “de Opdrachtgever” iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Verbrugge Adviseert! de opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden dan wel diensten en wordt in deze voorwaarden tezamen met “Verbrugge Adviseert!” ook wel aangeduid als “partijen”.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op voor alle door Verbrugge Adviseert! aan de Opdrachtgever uitgebrachte offertes en/of met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, en/of opdrachten van welke aard ook tot het verrichten van enige diensten of werkzaamheden.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien partijen reeds eerder overeenkomsten met elkaar zijn aangegaan op basis van de onderhavige voorwaarden, dan wordt de Opdrachtgever geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Verbrugge Adviseert! gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen toegestaan met instemming van Verbrugge Adviseert! en voor zover dit in een schriftelijke, ondertekende overeenkomst is vastgelegd.
5. Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. In zulks geval blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing.
6. Verbrugge Adviseert! is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie.

Artikel 2 Offertes, overeenkomst en wijzigingen
1. Alle offertes en/of samenwerkingsvoorstellen van Verbrugge Adviseert! zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand. Offertes van Verbrugge Adviseert! zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De opdracht c.q. de overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verbrugge Adviseert! schriftelijk, hetzij per brief hetzij per e-mail, heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de Opdrachtgever te accepteren. Indien de opdracht mondeling is verstrekt danwel indien de offerte c.q. opdrachtbevestiging (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Verbrugge Adviseert! op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart dan wel indien Opdrachtgever daartoe gelegenheid geeft.
2. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de Opdrachtgever worden verstrekt. Wijzigingen in opdrachten zijn voor Verbrugge Adviseert! pas bindend, indien zij schriftelijk door Verbrugge Adviseert! zijn aanvaard. 3. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Verbrugge Adviseert! wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
4. De adviezen, diensten en verrichtingen van Verbrugge Adviseert! zullen gebaseerd zijn op de van Opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen, de kennis en de ervaring van Verbrugge Adviseert! en op haar meningsvorming.
5. Indien door Verbrugge Adviseert! een indicatie of schatting wordt gemaakt van eventuele kosten en/of uren, dient dit uitsluitend om de Opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de met de zaak gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of schatting kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verbrugge Adviseert! kan in het kader van een juiste uitvoering van de opdracht afwijken van de eerder afgegeven indicatie of schatting van de uren.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolg of toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Wijze van uitvoering opdracht
1. De Opdrachtgever is gehouden aan Verbrugge Adviseert! alle inlichtingen te geven, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn of kunnen zijn.
2. De Opdrachtgever zal Verbrugge Adviseert! spontaan en op verzoek inzage geven in alle bescheiden, welke Verbrugge Adviseert! nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Tevens staat de Opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Verbrugge Adviseert! ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wijzigingen in relevante informatie en documenten dient de Opdrachtgever onverwijld aan Verbrugge Adviseert! door te geven, ook al heeft Verbrugge Adviseert! daar niet expliciet om gevraagd.
Verbrugge Adviseert! bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd en door wie. Bij ziekte, overlijden of ontstentenis van de ter beschikking gestelde medewerker van Verbrugge Adviseert! kunnen de werkzaamheden van Verbrugge Adviseert! worden geschorst indien directe vervanging niet mogelijk is.
3. De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven wordt door Verbrugge Adviseert! naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd doch is niet bindend.
4. Verbrugge Adviseert! is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij Verbrugge Adviseert! in dienst zijnde derden indien dit een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5. Verbrugge Adviseert! heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting zal hebben voldaan. De uit de vertraging voortvloeiende schade en eventuele extra kosten waaronder extra honorarium voor Verbrugge Adviseert!, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Verbrugge Adviseert! behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 7. Indien een werknemer van Verbrugge Adviseert! of een door haar ingeschakelde derde in het kader van een opdracht werkzaamheden op de locatie van de Opdrachtgever verricht, zal de Opdrachtgever zorg dragen voor een geschikte werkplek die voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet en de daarbij behorende besluiten.

Artikel 4 Geheimhouding
1. Zowel Opdrachtgever als Verbrugge Adviseert! zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die door de partijen ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard, tenzij daartoe gedwongen vanuit wet- en regelgeving en/of gerechtelijke uitspraken.
2. Tenzij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen, is Verbrugge Adviseert! gerechtigd tot het gebruik van de naam en logo van de Opdrachtgever voor haar reclame en referentiedoeleinden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door Verbrugge Adviseert! aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Verbrugge Adviseert! kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
2. Enige persoonlijke aansprakelijkheid van namens Verbrugge Adviseert! optredende derden jegens anderen is nadrukkelijk uitgesloten.
3. Verbrugge Adviseert! is niet aansprakelijk voor de schade van de Opdrachtgever die ontstaat doordat de Opdrachtgever of niet door Verbrugge Adviseert! ingeschakelde derden Verbrugge Adviseert! onjuiste, onvolledige bescheiden of informatie en/of te late informatie hebben verstrekt.
4. De Opdrachtgever vrijwaart Verbrugge Adviseert! tegen alle aanspraken en vorderingen van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 5. Schade, waarvoor Verbrugge Adviseert! door de Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, zal vastgesteld dienen te worden bij en in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis.
6. Ingeval er sprake is van een relevante verzekering is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Verbrugge Adviseert! in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
7. Indien er geen sprake is van een relevante verzekering en/of om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Verbrugge Adviseert! beperkt tot ten hoogste het door Verbrugge Adviseert! in de desbetreffende opdracht in de laatste maand in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 2.500,00.
8. Verbrugge Adviseert! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de Opdrachtgever onomstotelijk kan aantonen dat de schade het gevolg is van opzet of grove en bewuste schuld van Verbrugge Adviseert!.
10. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk twee maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt danwel had kunnen ontdekken bij Verbrugge Adviseert! te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Artikel 6 Overmacht
1. Indien en voor zover Verbrugge Adviseert! haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend danwel ten gevolge van overmacht is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn geheel of ten dele te annuleren dan wel op te schorten. Onder een oorzaak welke Verbrugge Adviseert! niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Verbrugge Adviseert! of in de onderneming van de Opdrachtgever danwel een betrokken derde partij, alsmede kennelijke wijzigingen sinds het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
2. Naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, geldt voor Verbrugge Adviseert! als overmacht alle onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, waaronder mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, terrorisme, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand en/of wateroverlast, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Verbrugge Adviseert! voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan haar verplichtingen jegens Verbrugge Adviseert! om welke reden dan ook, waardoor Verbrugge Adviseert! de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.
3. Opschorting, annulering danwel ontbinding zoals in dit artikel bedoeld leidt nimmer tot enige schadeplichtigheid ter zake van de door de Opdrachtgever of derden door de opschorting danwel annulering eventueel geleden of te lijden schade.

Artikel 7 Planning
1. Planning van data van bijeenkomsten (zoals workshops en seminars) vindt altijd in overleg plaats tussen Opdrachtgever en Verbrugge Adviseert! en geldt als definitief indien dit schriftelijk (per post of per email) is bevestigd.
2. Indien, nadat de planning definitief is, de Opdrachtgever om welke reden dan ook een andere datum of data wenselijk vinden, dan zal Verbrugge Adviseert! de kosten voor de dag(en) conform de oorspronkelijke planning in rekening te brengen. Dit laat onverlet dat de kosten voor de nieuwe dag(en) conform opdracht in rekening worden gebracht.
3. Indien Verbrugge Adviseert! om moverende redenen afwijking wil van de planning, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen doch is zij daarbij niet gehouden aan enige compensatie of schadeloosstelling.

Artikel 8 Opzegging
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur van de opdracht.
2. De overeenkomst kan schriftelijk tussentijds beëindigd worden met een opzegtermijn van één maand, tenzij anders tussen partijen wordt overeengekomen. Bij gewichtige redenen is Verbrugge Adviseert! gerechtigd de overeenkomst direct dan wel op elk door haar gewenst moment onder gelijktijdige melding van de haar moverende redenen te beëindigen.
3. Deze overeenkomst eindigt verder door: – wederzijds goedvinden; – faillissement dan wel surseance van betaling van Opdrachtgever of Verbrugge Adviseert!; – de Opdrachtgever of Verbrugge Adviseert!  in staat van faillissement wordt verklaard; – de organisatie van de Opdrachtgever of Verbrugge Adviseert! wordt geliquideerd; – conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Opdrachtgever; – de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
4. Ingeval van opzegging dient in elk geval betaling van de door Verbrugge Adviseert! gewerkte uren in de opzegtermijn plaats te vinden conform afspraak. 5. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Verbrugge Adviseert! recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is.
6. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zal Verbrugge Adviseert! desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor een status van de werkzaamheden.

Artikel 9 Declaratiebedrag
1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend waarbij het honorarium niet afhankelijk is van de uitkomsten van de opdracht. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend op grond van de bestede of te besteden arbeid van Verbrugge Adviseert! en/of haar medewerker(s) volgens de gebruikelijke tarieven van Verbrugge Adviseert!.
2. Het honorarium zal worden vermeerderd met de verschotten en omzetbelasting. Onder verschotten worden mede begrepen de kosten van te verwerken materialen, huren, declaraties van ingeschakelde derden, vervoerskosten, administratie en al de uitgaven die Verbrugge Adviseert! ten behoeve van de Opdrachtgever heeft gedaan. Voorts bestaan de verschotten uit de reiskosten en algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging). Verbrugge Adviseert! is gerechtigd deze kosten forfaitair door te berekenen tegen 6% van het honorarium.
3. Prijsverhogingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
4. Reisuren worden volledig in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.
5. Verbrugge Adviseert! zal het haar toekomende honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting per maand aan de Opdrachtgever in rekening brengen tenzij anders overeengekomen. Verbrugge Adviseert! is ook gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds aan de Opdrachtgever in rekening te brengen zodra de opdracht of een deel daarvan is voltooid.
6. Verbrugge Adviseert! is gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van de vermoedelijke declaratie, vermeerderd met de te verwachten verschotten en omzetbelasting.
7. Verbrugge Adviseert! is gerechtigd de uurtarieven c.q. het honorarium periodiek te wijzigen.

Artikel 10 Betaling en reclames
1. Voor zover niet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden alle betalingen aan Verbrugge Adviseert! zonder enig recht op korting en/of schuldvergelijking, ook in faillissement te voldoen binnen veertien dagen na de dagtekening van de factuur op een wijze zoals op de factuur omschreven.
2. Indien de Opdrachtgever het bedrag van de factuur niet binnen de voorschreven termijn voldoet, is de Opdrachtgever zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld van rechtswege in verzuim. Alsdan is Verbrugge Adviseert! gerechtigd aan de Opdrachtgever een rente in rekening te brengen, welke maximaal drie procenten méér bedraagt dan op dat moment geldende wettelijke rente, met een minimumrente van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt, aanvangende vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele voldoening, onverminderd de overige rechten die Verbrugge Adviseert! toekomen.
3. Indien de Opdrachtgever met enige door de Opdrachtgever aan Verbrugge Adviseert! verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen, die Verbrugge Adviseert! op de Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de Opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan opdrachtgever Verbrugge Adviseert! een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid. Dit geldt tevens in het geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van (een deel van) de onderneming van de Opdrachtgever.
4. Door niet-tijdige betaling van de factuur van Verbrugge Adviseert! danwel het niet behoorlijk nakomen door de Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst is de Opdrachtgever aan Verbrugge Adviseert! tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, welke gesteld worden op minstens 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 100,00. Behorende bij deze kosten zijn tevens de kosten van betekening en alle overige deurwaarderskosten conform het vigerende deurwaarderstarief verschuldigd.
5. Indien de Opdrachtgever het bedrag der factuur betwist dient de Opdrachtgever de bezwaren uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd binnen tien dagen na de dagtekening van de factuur aan Verbrugge Adviseert! mede te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
6. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
7. Verbrugge Adviseert! is gerechtigd de afgifte van zaken, die zij voor de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft en/of verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat onze vordering(en) ter zake van enige opdracht wordt voldaan.

Artikel 11 Zekerheid en opschorting
Verbrugge Adviseert! is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van de betalingsverplichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 12 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van opdracht zijn gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Verbrugge Adviseert! geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen concepten, berekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Verbrugge Adviseert!. Indien overeengekomen dat deze zaken worden overgedragen zal dit pas plaatsvinden op het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Verbrugge Adviseert! gesloten opdrachten is nagekomen.
2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Verbrugge Adviseert! zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Verbrugge Adviseert! ter inzage te geven aan Verbrugge Adviseert! danwel een door Verbrugge Adviseert! ingeschakelde derde.
5. Door Verbrugge Adviseert! geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6. Voor het geval Verbrugge Adviseert! zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verbrugge Adviseert! of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verbrugge Adviseert! zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 14 Risico van opslag informatie
1. De Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.
2. Het risico ter zake van beschadiging of verloren gaan van bij Verbrugge Adviseert! opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de Opdrachtgever.
3. Het risico ter zake van beschadiging of verloren gaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de Opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, Verbrugge Adviseert! of derden.
4. De Opdrachtgever vrijwaart Verbrugge Adviseert! voor alle aanspraken van derden en/of Opdrachtgever, verband houdende met de beschadiging of het verloren gaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.
5. De door Opdrachtgever aan Verbrugge Adviseert! ter beschikking gestelde of verstrekte informatie(dragers), elektronische bestanden of software dient vrij te zijn van virussen, besmettingen en defecten.

Artikel 15 Auteursrecht en Intellectuele eigendom
1. Onverminderd de bepalingen van de auteurswet heeft Verbrugge Adviseert! het uitsluitend recht van openbaarmaking en multipliceren van haar rapporten, adviezen, systemen, modellen enz. Het overhandigen van rapporten en dergelijke aan de Opdrachtgever verschaft de Opdrachtgever niet het recht deze rapporten enz. zonder voorafgaande toestemming van Verbrugge Adviseert! al of niet gewijzigd, in strijd met het auteursrecht van Verbrugge Adviseert! te gebruiken op welke wijze dan ook.
2. Verbrugge Adviseert! is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten, octrooien of licenties van derden door gebruik van gegevens, welke aan Verbrugge Adviseert! door of namens de Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van Verbrugge Adviseert! afkomstige of door haar gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van Verbrugge Adviseert!, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc., van de Opdrachtgever of ingeschakelde derden.
4. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Verbrugge Adviseert! voorbehouden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Verbrugge Adviseert! is Nederlands recht van toepassing.
2. Ter zake van alle geschillen, verband houdende met rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever.

Versie 2018

Verbrugge Adviseert!
Jesca Verbrugge
Burgemeester Luysterburghstraat 9
4813 PW Breda

06-205 48 121
info@verbruggeadviseert.nl

KvK:  70801797
BTW: NL 001769901B13